صفحه اصلی۱۳۹۷/۶/۲۸ ۱۳:۰۲:۰۷

karnama.fahaad.ir

کارنما

ورود

  • شبکه تعامل افراد حقیقی و مجموعه های حقوقی
  • ارائه فرصت های همکاری و مشورت و …

media.fahaad.ir

رسانه

ورود

 فیلم/صوت/عکس و …

student.fahaad.ir

کارگروه دانش آموزی

ورود

  • زمینه سازی ارتباط دانشجو و دانش آموز
  • ارتباط با پژوهشراها و …

estedad.fahaad.ir

کارگروه استعدادیابی

به زودی

  • استعدادیابی مجموعه های همکار بافحاد
  • آموزش و توانمندسازی و …

ketabsho.fahaad.ir

کارگروه کتابخوانی فحاد

ورود

  • برگزاری مسابقات کتابخوانی
  • تالار گفت و گو، آشنایی با کتب و …

hc.fahaad.ir

سرمایه انسانی

به زودی

  •  متخصصان حرفه ای
  • ارتقا فناوری با تکیه بر علم و دانش و …