برگزاری سلسله جلسات انتقال دانش و تجربه

 

جلسه ۱: ابررسانایی و کاربرد آن-مهندس شوقی

فحاد | هسته علمی-فناوری مواد

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید