مسابقه کتابخوانی از کتاب “مسئولیت وسازندگی”

 

مسابقه چهارم کتابخوانیکتاب مسئولیت و سازندگی
از استاد علی صفایی حائری

زمان آزمون:۲۴ فروردین ماه
در سایت:www.fahaad.ir

 

فحاد | کارگروه کتابخوانی

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید