مسابقه شماره۱  کتابخوانی “از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید”

۱. رحمت شھبازی گندمکار؛ ۵۰ هزار تومان
۲. محمدعلی یزدی؛ ۴۰ هزار توامن
۳. مھدی جاویدنسب؛ ۳۰ هزار تومان
۴. محمدرضا نوقابی؛ ۲۰ هزار تومان
۵. مھری محمودی؛ ۲۰ هزار تومان

*سه نفر آخر هر سه یک امتیاز کسب کردند و به قید قرعه نفرات سوم، چهارم و پنجم مشخص شده است.