ارائه دستاوردهای پژوهشی، فناوری، نمونه اولیه با رویکرد شکل گیری همکاری

فحاد | فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان