برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۲ ”از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید”:

۱. محمدامین احمدلو؛ ۵۰ هزار تومان
۲.علیرضامنانی ؛ ۴۰ هزار توامن
۳.ارمین منانی ؛ ۳۰ هزار تومان
۴. مهدی جاوید نسب؛ ۲۰ هزار تومان
۵.طیبه فریدونی ؛ ۲۰ هزار تومان

به برگزیدگان در جلسه ای باحضور مترجم کتاب (نوپای ناب)جوایز اهدا می گردد.

فحاد | کارگروه کتابخوانی