دانشگاه سراسری زنجان؛

از بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی، دفتر نهاد رهبری دانشگاه زنجان بابت فراهم کردن این فضا کمال تشکر را داریم.