با موضوع: فرصت های سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوآور

عرض تشکر از برادران بزرگوار در صاهیراد که در شکل گیری این فضای انتقال دانش و تجربه همراهی کردند. برای این دوستان موفقیت روزافزون آرزومندیم و دست سایر عزیزان نیز در این مسیر میفشاریم