توسط: محمدجواد احمدپور
کارشناس ارشد سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان برکت
و مترجم کتاب lean startup

ویژه اعضای فحاد

پنجشنبه ۷دی ماه

فحاد | کارگروه کتابخوانی