توسط: محمدجواد احمدپور
کارشناس ارشد سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان برکت
و مترجم کتاب lean startup

ویژه اعضای فحاد
پنجشنبه ۷دی ماه ساعت ۱۴الی۱۶:۳۰

 

فحاد | کارگروه کتابخوانی