دوشنبه ۱۸ دی ۹۶

️عرض تشکر خالصانه از دوستان حاضر در مجموعه صاایران جهت فراهم کردن امکان بازدید

فحاد| هسته علمی فناوری هوافضا