اجرای برنامه آزمایشات جذاب علمی برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی مدرسه شهید آبشاری روستای محروم کمرد شهرستان پردیس
دی ماه ۹۶

فحاد|کارگروه دانش آموزی