اسامی برندگان:

۱. سولمازفرجی؛ ۵۰ هزار تومان
۲. فریدون ترکمان ؛ ۴۰ هزار توامن
۳. سهیلا علایی؛ ۳۰ هزار تومان
۴. فاطمه بیرام زاده؛ ۲۰ هزار تومان
۵. سیناخانزاده؛ ۲۰ هزار تومان

??? تمامی برندگان با امتیاز ۱۰۰هستند که به قید قرعه انتخاب شدند.

✔️جهت ارتباط با مسئول کارگروه و طرح پیشنهاد و نظر:
@f_angali

فحاد|کارگروه کتابخوانی?