اسامی برندگان:

۱. سولمازفرجی؛ ۵۰ هزار تومان
۲. فریدون ترکمان ؛ ۴۰ هزار توامن
۳. سهیلا علایی؛ ۳۰ هزار تومان
۴. فاطمه بیرام زاده؛ ۲۰ هزار تومان
۵. سیناخانزاده؛ ۲۰ هزار تومان

🔹🔹🔹 تمامی برندگان با امتیاز ۱۰۰هستند که به قید قرعه انتخاب شدند.

✔️جهت ارتباط با مسئول کارگروه و طرح پیشنهاد و نظر:
@f_angali

فحاد|کارگروه کتابخوانی🥇