از بیو تا نساجی، از زنجیره بلوکی تا هوشمندسازی، از سرمایه گذار تا خدمات بازارچهارشنبه ۲۲ فروردین

فحاد | فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان