برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۴ ‘از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید’

کتاب مسئولیت وسازندگی استاد صفایی حائری:

۱. آرش غفوری؛ ۵۰ هزار تومان
۲.علی اشکهرانی ؛ ۴۰ هزار توامن
۳.زهرا شکهرانی؛ ۳۰ هزار تومان
۴. طوبی بیگی ۲۰ هزار تومان
۵.مبارکه محمدی؛ ۲۰ هزار تومان

??? تمامی برندگان با امتیاز ۱۰۰هستند که به قید قرعه انتخاب شدند.

فحاد | کارگروه کتابخوانی