برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۴ ‘از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید’

کتاب مسئولیت وسازندگی استاد صفایی حائری:

۱. آرش غفوری؛ ۵۰ هزار تومان
۲.علی اشکهرانی ؛ ۴۰ هزار توامن
۳.زهرا شکهرانی؛ ۳۰ هزار تومان
۴. طوبی بیگی ۲۰ هزار تومان
۵.مبارکه محمدی؛ ۲۰ هزار تومان

🔹🔹🔹 تمامی برندگان با امتیاز ۱۰۰هستند که به قید قرعه انتخاب شدند.

فحاد | کارگروه کتابخوانی