مسابقه پنجم
کتاب حرکت
از استاد علی صفایی حائری
زمان آزمون:۳خردادماه

در سایت:www.fahaad.ir

فحاد|کارگروه کتابخوانی

*به ازای معرفی۵ نفر از طریق هر نفر ۱۰ درصد افزایش امتیاز تعلق می گیرد.