مدرس:سرکار خانم عزیزیان
موسس موسسه جوان امروز،خانواده فردا(ویژه بانوان)
زمان: ۱۳۹۷/۲/۶

فحاد|کارگروه کتابخوانی