برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۵’از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید”

۱. علی علیان؛ ۵۰ هزار تومان
۲.رضا امیری ؛ ۴۰ هزار توامن
۳.غلامرضا اسدی؛ ۳۰ هزار تومان
۴.دانیال محبوب نژاد ۲۰ هزار تومان ۵.نجمه اکبری؛ ۲۰ هزار تومان

??? تمامی برندگان با امتیاز ۱۰۰هستند که به قید قرعه انتخاب شدند.

فحاد | کارگروه کتابخوانی