برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۵’از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید”

۱. علی علیان؛ ۵۰ هزار تومان
۲.رضا امیری ؛ ۴۰ هزار توامن
۳.غلامرضا اسدی؛ ۳۰ هزار تومان
۴.دانیال محبوب نژاد ۲۰ هزار تومان ۵.نجمه اکبری؛ ۲۰ هزار تومان

🔹🔹🔹 تمامی برندگان با امتیاز ۱۰۰هستند که به قید قرعه انتخاب شدند.

فحاد | کارگروه کتابخوانی