جلسه با فعالان حوزه صادرات و واردات و تعدادی از تولیدکنندگان
مورخ ۶ تیرماه ۱۳۹۷ برگزار شد
جهت هم افزایی با یکدیگر و پشتیبانی از تولیدکنندگان در بحث توسعه بازار