هفتمین مسابقه کتابخوانی فحاد

کتاب دروغ های مسلح

 زمان:  پنج شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۸ تا جمعه ۲۶ مرداد ساعت ۱۰