نشست نحوه همکاری شرکت های تحقیقات و توسعه بازار در نمایشگاه

این نمایشگاه جهت توسعه بازار تولیدات داخل با رویکرد صادراتی تشکیل شد

یکشنبه ۱۸ شهریور ۹۷