دورهمی افراد و شرکت های فعال حوزه “طراحی و توسعه سایت و اپلیکیشن”

یکشنبه، ۲۵ شهریور ۹۷، ساعت ۱۴ برگزار شد.