در ویرایش دوم کاتالوگ، سرفصل سرمایه انسانی جهت معرفی توانمندی عزیزان و در اختیار قرار دادن آن برای همه اعضا توسط دوستان حوزه فناوری اطلاعات برنامه ریزی شد.