موضوع: سرمایه گذاری در طرح های کسب و کارهای خرد، خلاق، خانگی و روستایی

شرایط:
۱. سرمایه گذاری اولیه تا ۱۰۰ میلیون تومان
۲. صاحب طرح می بایست دارای تجربه و مهارت در موضوع طرح باشد