صفحه اصلی۱۳۹۸/۷/۱۹ ۸:۰۳:۳۱

social.fahaad.ir

شبکه اجتماعی

ورود

  • شبکه تعامل افراد حقیقی و مجموعه های حقوقی
 • ارائه فرصت های همکاری و مشورت و …

media.fahaad.ir

رسانه

ورود

 فیلم/صوت/عکس و …

student.fahaad.ir

کارگروه دانش آموزی

ورود

 • زمینه سازی ارتباط دانشجو و دانش آموز
 • ارتباط با پژوهشراها و …

estedad.fahaad.ir

کارگروه استعدادیابی

به زودی

  • استعدادیابی مجموعه های همکار بافحاد
 • آموزش و توانمندسازی و …

ketabsho.fahaad.ir

کارگروه کتابخوانی فحاد

ورود

  • برگزاری مسابقات کتابخوانی
 • تالار گفت و گو، آشنایی با کتب و …

hc.fahaad.ir

سرمایه انسانی

به زودی

  •  متخصصان حرفه ای
 • ارتقا فناوری با تکیه بر علم و دانش و …