مشخصات مجموعه

صادرشده توسط کارگروه ارزیابی، تشخیص و صلاحیت شرکت های دانش بنیان
تصویر کپچا