دوره آموزشی شبکه سازی در حوزه “علوم شناختی، cognitive science”

دوره آموزشی شبکه سازی در حوزه "علوم شناختی، cognitive science" [...]

دوره آموزشی شبکه سازی در حوزه “فناوری های منابع انسانی”

مخاطبین دوره (مصاحبه فردی انجام می شود): دانشجویان رشته های [...]

دوره آموزشی شبکه سازی در حوزه “داده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا”

مخاطبین دوره (مصاحبه فردی انجام می شود): دانشجویان رشته های [...]

دوره آموزشی شبکه سازی در حوزه “کشاورزی”

مخاطبین دوره (مصاحبه فردی انجام می شود): دانشجویان رشته های [...]

دوره آموزشی شبکه سازی در حوزه “طراحی صنعتی و بسته بندی”

🔘 مخاطبین دوره (مصاحبه فردی انجام می شود): دانشجویان رشته [...]

Go to Top