تصویب پروژه پرورش استعدادهای برتر در پژوهشسرا منطقه ۸ و بازدید از امکانات پژوهشسرا

  فحاد | کارگروه دانش آموزی