برگزاری کارگاه فیزیک و الکترونیک برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

  فحاد | کارگروه دانش آموزی