سرمایه انسانی: زبان خارجه

در ویرایش دوم کاتالوگ، سرفصل سرمایه انسانی جهت معرفی توانمندی [...]