برگزاری جلسه دوم از سلسله جلسات انتقال دانش و تجربه

  با موضوع: فرصت های سرمایه گذاری در کسب و [...]