هسته علمی-فناوری سلامت و تجهیزات پزشکی با حضور دکتر باوی

ارائه دستاوردهای پژوهشی، فناوری، نمونه اولیه با رویکرد شکل گیری [...]