پروژه احداث و بهره برداری اسکله تجاری و اختصاصی فحاد

در راستای تکمیل «زنجیره ارزش صادرات» و با [...]