جلسه صادرکنندگان

جلسه با فعالان حوزه صادرات و واردات و تعدادی از [...]