برگزاری جلسه دوم از سلسله جلسات انتقال دانش و تجربه

  با موضوع: فرصت های سرمایه گذاری در کسب و [...]

سلسله جلسات “از نزدیک با کارآفرینان”

مهندس رامین عالمیان راد-شرکت صاهیراد […]

Go to Top