جلسه دوم مجموعه های حقوقی

نشست دوم شرکت ها و تیم های فناور/نوآور، توسعه بازار، [...]