بيان تجربه مدل همكاري فحاد در حضور جمعی از فعالان دانشگاه زنجان

[…]