فحام(فعالان حوزه اقتصاد مقاومتی)

جلسه فعالان و بهره برداران حوزه صنایع دستی، کشاورزی،مواد غذایی،بوم [...]