دعوت به همکاری بعنوان مدیر اجرایی هسته های علمی فناوری فحاد

بسم الله الرحمن الرحیم بدین وسیله از برادران و خواهران [...]