جلسه اول هیات مدیره هسته علمی-فناوری برق

با موضوع تعیین اهداف، محتوای جلسات هسته و گام های [...]