برگزاری سلسله جلسات انتقال دانش و تجربه

  جلسه ۱: ابررسانایی و کاربرد آن-مهندس شوقی […]