فحاد مفهوم، فرهنگ و بستری برای فعالان زیست بوم دانش بنیان از دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، شرکت های فناور و دانش بنیان، کارگزاران فناوری، سرمایه گذاران، فعالان بازار و نهادها و سازمان های سیاستگذار علم و فناوری با اهداف:

پلتفرم حل مسأله

طراحی، پیاده سازی و بروزرسانی پلتفرم حل مسأله

اقتصاد دانش بنیان

ترویج و توسعه اقتصاد دانش بنیان

حلقه های میانی

نقش آفرینی نخبگان جوان در اقتصاد دانش بنیان

شبکه سازی

طراحی و پیاده سازی شبکه های همکاری فنآورانه و یا پیشرفت منطقه ای

اشتراک گذاری

تجمیع و به‌ اشتراک گذاری داشته ها و توانمندی های پراکنده فعالان زیست بوم دانش بنیان