شبکه ای از فعالان زیست بوم دانش بنیان از ایده تا بازار

پلتفرم حل مسأله

طراحی، پیاده سازی و بروزرسانی پلتفرم حل مسأله

اقتصاد دانش بنیان

ترویج و توسعه اقتصاد دانش بنیان

حلقه های میانی

نقش آفرینی نخبگان جوان در اقتصاد دانش بنیان

شبکه سازی

طراحی و پیاده سازی شبکه های همکاری فنآورانه و یا پیشرفت منطقه ای

اشتراک گذاری

تجمیع و به‌ اشتراک گذاری داشته ها و توانمندی های پراکنده فعالان زیست بوم دانش بنیان

کارشناس تبلیغات فحاد