نشست چهارم فعالان بازرگانی

اهداف: ۱. فراهم کردن زمینه شناخت و تعامل فعالان حوزه [...]