برندگان مسابقه کتابخوانی “حرکت” استاد صفایی حائری

برندگان مسابقه کتابخوانی شماره۵’از کارآفرینی بخوانید و جایزه بگیرید” [...]

مسابقه کتابخوانی کتاب “حرکت” از استاد علی صفایی حائری

مسابقه پنجم […]

مسابقه کتابخوانی از کتاب “مسئولیت وسازندگی”

  مسابقه چهارم کتابخوانی […]

برندگان مسابقه کتابخوانی، کتاب رشد استاد صفایی حائری

اسامی برندگان: […]

Go to Top