برگزاری برنامه جذاب علمی در مدرسه نبوت و معرفی طرح به دانش آموزان

  فحاد | کارگروه دانش آموزی