با موضوع تعیین اهداف، محتوای جلسات هسته و گام های اجرایی

موضوعات و مصوبات جلسه:

۱. برگزاری دورهمی های تفریحی اعضای هسته برق جهت افزایش صمیمیت و ایجاد فضای اعتماد و شناخت
۲. برگزاری جلسات انتقال دانش و تجربه
۳. جلسه با مسئولین بخش دولتی و خصوصی فعال در صنعت برق
۴. معرفی محصولات و نیروی انسانی متخصص هسته برق به ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی
۵. افزایش غنای تخصصی هسته برق
۶. جهت دهی پایان نامه ها مبتنی بر نیاز اعلام شده از صنعت