هماهنگی جهت اجرای طرح هسته های علمی دانش آموزی
تشکر فراوان از سرکار خانم نیازی مسئول محترم پژوهشسرای دانش آموزی ابن سینا

کارگروه دانش آموزی فحاد