مهندس رامین عالمیان راد-شرکت صاهیراد(مشاوره، طراحی،ساخت و اجرای سیستم های مدرن الکترونیک، صنعتی و نظامی)

فحاد | هسته علمی-فناوری برق