شنبه ۱۷شهریور جلسه اول کارگزاران توسعه بازار فناوری و معاون ریاست سازمان فضایی ایران برگزار شد

با حضور دوستان زیر در محل سازمان فضایی ایران برگزار  شد:
۱. شرکت مبناپژوهان فناوری های نوین آتیه
۲. شرکت توانمندسازان فناوری های نوین
۳. شرکت توسعه ارتباطات بازار شریف(تابش)
۴. گروه دانش بنیان کالا