گزارش وضعیت پیام های ارسال شده به گروه

در بازه زمانی ۱ تا ۱۵ تیر و ۱ تا ۹ مرداد

 

دریافت فایل گزارش تفصیلی پیگیری پیام های ارسال شده به گروه